Послуги

Перелік послуг

Факторинг

Факторинг - це процес пере відступлення факторинговій компанії неоплачених боргових вимог, що виникають між контрагентами у поєднанні з елементами бухгалтерського, інформаційного, збутового, страхового, юридичного та іншого обслуговування постачальника. За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов’язується відступити фактору своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Порядок та умови надання послуг

Фінансова компанія надає фінансову послугу Факторингу у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно затверджених Фінансовою компанією Правил надання послуг з факторингу

Ознайомитися із внутрішніми Правилами надання фінансових послуг з факторингу можна за посиланням: Правила надання фінансових послуг з факторингу. Дата набрання чинності Правил надання фінансових послуг з факторингу – 08.06.2017 р.

Вартість послуг та інші витрати, які повинен сплатити клієнт, включно х податками, в результаті отримання фінансових послуг

Вартість фінансових послуг Факторингу Фінансова компанія може надати за заявою Клієнта шляхом звернення та до моменту укладення договору з надання зазначених послуг.
Вартість фінансових послуг Факторингу залежить від суми, валюти та інших істотних умов.

Розмір тарифу послуг Факторингу – від 0,2% до 5,0% від загальної суми заборгованості, але не менше 5 000,00 грн.

На виконання вимоги пункту 3 частини другої статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Фінансова компанія повідомляє, що отримання клієнтами – фізичними особами фінансових послуг факторингу передбачає сплату податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги. Клієнт – фізична особа на умовах, визначених відповідним договором, отримує дохід у вигляді плати за відступлення Фінансовій компанії права грошової вимоги до боржника (наявний об’єкт оподаткування), а Фінансова компанія визнається податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

За умов прощення (анулювання) фінансовою установою боргу боржнику, фінансова компанія повідомляє, що відповідно до п. 164.2.17 "д" ст. 164 Податкового кодексу України, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу боржника - платника податку включається основна сума боргу (кредиту), прощеного (анульованого) фінансовою компанією за самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року.

Фінансова установа у випадку прийняття рішення про прощення (анулювання) боргу повідомляє боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включає суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку (ф. 1 ДФ), за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації.

Умови договорів про надання фінансових послуг

Договір про надання фінансових послуг, як передбачено частиною першою статті 638 Цивільного кодексу України, є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. У зв’язку з цим, а також, роблячи акцент на індивідуальному підході до потреб Клієнтів (у межах, окреслених чинним законодавством України), кінцеві редакції договорів погоджуються контрагентами спільно. Разом з тим, у деяких випадках, коли укладення договору здійснюється шляхом оферти та акцепту вчиненням певної дії/сукупності дій, текст договору про надання фінансових послуг, який пропонується акцептувати, може викладатись на веб-сайті/веб-сайтах у мережі Інтернет. У будь-якому випадку, у Клієнтів є можливість вивчити умови договорів, на підставі яких надаються фінансові послуги, до моменту їх укладення;

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору : фінансова компанія надає Клієнтам фінансові послуги факторингу на підставі Договору. Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України (далі за текстом – “ЦК України”), договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Згідно із статтею 631 ЦК України, строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору.

Відповідно до статті 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Мінімальний строк дії договору не застосовується

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

  • зміна та/або розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається.
  • сторона Договору, яка вважає за необхідне змінити Договір, повинна надіслати пропозицію про це другій Стороні за Договором.
  • сторона Договору, яка отримала пропозицію про зміну Договору, у двадцятиденний строк після отримання пропозиції повідомляє другу Сторону Договору про результати її розгляду.

Дія Договору припиняється:

  • після повного виконання Сторонами власних обов’язків згідно цього Договору;
  • у випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору.

При достроковому припиненні Договору, відповідно до ст. 653 ЦК України, Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір змінений або розірваний у зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору. Порядок внесення змін та доповнень до договору відбувається з врахуванням закону про захист прав споживачів фінансових послуг

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: фінансова компанія зобов’язується не збільшувати фіксовану процентну ставку за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги та включати зазначену умову в договори з надання послуг.

Надання коштів у позику

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (дата набрання чинності –11.09.2020 р).

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, є фінансовою послугою, якщо така послуга надана на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

Порядок та умови надання послуг з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту 

Фінансова компанія планує надавати фінансову послугу з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно затверджених Фінансовою компанією Правил надання послуг з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.  

Ознайомитися із внутрішніми Правилами надання фінансових послуг з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту можна за посиланням:Правила надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.Дата набрання чинності Правил надання фінансових послуг з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – дата отримання  Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Вартість послуг та інші витрати, які повинен сплатити клієнт, включно х податками, в результаті отримання фінансових послуг

Вартість фінансових послуг з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту  компанія може надати за заявою Клієнта шляхом звернення та до моменту укладення договору з надання зазначених послуг.

Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача:

Процентна ставка, відсотків річних: 54%
Тип процентної ставки: Фіксована
Порядок зміни змінюваної процентної ставки: Відсутні
Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов'язкові для укладання договору, грн.: Відсутні
Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн.: Відсутні
Сума (мінімальна/максимальна): Від 100,00 гривень до 50,000 гривень
Термін: Від 1 до 12 місяців

На виконання вимоги пункту 3 частини другої статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” фінансова компанія повідомляє, що отримання клієнтами – фізичними особами фінансових послуг з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту  не передбачає сплату податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання зазначеної фінансової послуги. 

За умов прощення (анулювання) фінансовою установою боргу боржнику, фінансова компанія повідомляє, що відповідно до п. 164.2.17 "д" ст. 164 Податкового кодексу України, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу боржника - платника податку включається основна сума боргу (кредиту), прощеного (анульованого) фінансовою компанією за самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року.

Фінансова установа у випадку прийняття рішення про прощення (анулювання) боргу повідомляє боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включає суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку (ф. 1 ДФ), за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації. 

Умови договорів про надання фінансових послуг

Договір про надання фінансових послуг, як передбачено частиною першою статті 638 Цивільного кодексу України, є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. У зв’язку з цим, а також, роблячи акцент на індивідуальному підході до потреб Клієнтів (у межах, окреслених чинним законодавством України), кінцеві редакції договорів погоджуються контрагентами спільно. Разом з тим, у деяких випадках, коли укладення договору здійснюється шляхом оферти та акцепту вчиненням певної дії/сукупності дій, текст договору про надання фінансових послуг, який пропонується акцептувати, може викладатись на веб-сайті/веб-сайтах у мережі Інтернет. У будь-якому випадку, у Клієнтів є можливість вивчити умови договорів, на підставі яких надаються фінансові послуги, до моменту їх укладення;

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору : фінансова компанія надає Клієнтам фінансові послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту  на підставі Договору. Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України (далі за текстом – “ЦК України”), договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Згідно із статтею 631 ЦК України, строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору.

Відповідно до статті 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Мінімальний строк дії договору не застосовується.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

  • зміна та/або розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається.
  • сторона Договору, яка вважає за необхідне змінити Договір, повинна надіслати пропозицію про це другій Стороні за Договором.
  • сторона Договору, яка отримала пропозицію про зміну Договору, у двадцятиденний строк після отримання пропозиції повідомляє другу Сторону Договору про результати її розгляду.

Дія Договору припиняється:

  • після повного виконання Сторонами власних обов’язків згідно цього Договору;
  • у випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору.

При достроковому припиненні Договору, відповідно до ст. 653 ЦК України, Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір змінений або розірваний у зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору. Порядок внесення змін та доповнень до договору відбувається з врахуванням закону про захист прав споживачів фінансових послуг.

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит (позику) без будь-якої додаткової плати, пов'язаної з достроковим поверненням. Договором може бути встановлений обов'язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення кредиту з оформленням відповідного документа.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: фінансова компанія зобов’язується не збільшувати фіксовану процентну ставку за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги та включати зазначену умову в договори з надання послуг.

 
>